جلوگیری از حوادثی همچون سانچی با اختراع دو جوان ایرانی

جلوگیری از حوادثی همچون سانچی با اختراع دو جوان ایرانی
پل فرماندهی کشتی، قسمتی از کشتی است که فرمانده کشتی در آن مستقر بوده و کار هدایت و ناوبری را بر عهده دارد.

جلوگیری از حوادثی همچون سانچی با اختراع دو جوان ایرانی

پل فرماندهی کشتی، قسمتی از کشتی است که فرمانده کشتی در آن مستقر بوده و کار هدایت و ناوبری را بر عهده دارد.
جلوگیری از حوادثی همچون سانچی با اختراع دو جوان ایرانی

View more posts from this author