جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار ضروری است

جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار ضروری است
فرمانده انتظامی جیرفت گفت: جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار و خدمت‌رسانی بهتر ضروری است.

جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار ضروری است

فرمانده انتظامی جیرفت گفت: جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار و خدمت‌رسانی بهتر ضروری است.
جلب اعتماد مردم برای ایجاد امنیت پایدار ضروری است

روزنامه قانون

View more posts from this author