جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار می‌شود
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: جشنواره فرهنگی و هنری نماز در استان زنجان برگزار می‌شود.

جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار می‌شود

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت: جشنواره فرهنگی و هنری نماز در استان زنجان برگزار می‌شود.
جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار می‌شود

ganool review

View more posts from this author