جشنواره داستان‌های رضوی زمینه‌ بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند

جشنواره داستان‌های رضوی زمینه‌ بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند
استاندار سمنان گفت: جشنواره ملی داستان‌های رضوی زمینه‌های رشد و بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند.

جشنواره داستان‌های رضوی زمینه‌ بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند

استاندار سمنان گفت: جشنواره ملی داستان‌های رضوی زمینه‌های رشد و بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند.
جشنواره داستان‌های رضوی زمینه‌ بالندگی نویسندگان را فراهم می‌کند

عکس

View more posts from this author