جزئیات مرگ نامعلوم نوزاد 45 هفته‌ای در یکی از بیمارستان‌های سبزوار

جزئیات مرگ نامعلوم نوزاد 45 هفته‌ای در یکی از بیمارستان‌های سبزوار
انتشار خبری مبنی بر مرگ نوزاد 45 هفته‌ای به دلیل سهل‌انگاری و کوتاهی پرسنل یکی از بیمارستان‌های سبزوار در روز یکشنبه در سطح شهر و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

جزئیات مرگ نامعلوم نوزاد 45 هفته‌ای در یکی از بیمارستان‌های سبزوار

انتشار خبری مبنی بر مرگ نوزاد 45 هفته‌ای به دلیل سهل‌انگاری و کوتاهی پرسنل یکی از بیمارستان‌های سبزوار در روز یکشنبه در سطح شهر و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
جزئیات مرگ نامعلوم نوزاد 45 هفته‌ای در یکی از بیمارستان‌های سبزوار

View more posts from this author