جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای تبیین شروط مذاکره با اروپا/ جلوگیری از فساد 900 میلیارد تومانی در یک دستگاه

جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای تبیین شروط مذاکره با اروپا/ جلوگیری از فساد 900 میلیارد تومانی در یک دستگاه
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح دو فوریتی را در مجلس دنبال کردیم، در بخش نخست این طرح دولت موظف می‌شود که در هنگام مذاکرات شرط‌هایی را بیان و اصولی را تعیین کند و تضمین‌های عملی را برای طرف اروپایی قرار دهد و مذاکره نیز نباید بیش از یک ماه طول بکشد.

جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای تبیین شروط مذاکره با اروپا/ جلوگیری از فساد 900 میلیارد تومانی در یک دستگاه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح دو فوریتی را در مجلس دنبال کردیم، در بخش نخست این طرح دولت موظف می‌شود که در هنگام مذاکرات شرط‌هایی را بیان و اصولی را تعیین کند و تضمین‌های عملی را برای طرف اروپایی قرار دهد و مذاکره نیز نباید بیش از یک ماه طول بکشد.
جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای تبیین شروط مذاکره با اروپا/ جلوگیری از فساد 900 میلیارد تومانی در یک دستگاه

View more posts from this author