جزئیات جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ تلگرام/ برخی پرونده‌ها حکایت از نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه دارد

جزئیات جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ تلگرام/ برخی پرونده‌ها حکایت از نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه دارد
دادستان کل کشور گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود. اکثر اعضا موافق بستن بودند اما رییس شورا به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث‌ها و تحلیل‌ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

جزئیات جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ تلگرام/ برخی پرونده‌ها حکایت از نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه دارد

دادستان کل کشور گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود. اکثر اعضا موافق بستن بودند اما رییس شورا به دلایلی موافق انسداد نبود. مجموعه بحث‌ها و تحلیل‌ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.
جزئیات جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ تلگرام/ برخی پرونده‌ها حکایت از نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه دارد

View more posts from this author