جزئیات بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی/ احیای 13 هزار هکتار از نخیلات شادگان در راستای معیشت مردم

جزئیات بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی/ احیای 13 هزار هکتار از نخیلات شادگان در راستای معیشت مردم
معاون رئیس جمهور با اشاره به بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی، گفت: طرحی وجود دارد که کانال آبرسانی به کانون ریزگردها را تا نهر منصوره و از آنجا به جراحی متصل کنیم تا آب به این مناطق برسد.

جزئیات بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی/ احیای 13 هزار هکتار از نخیلات شادگان در راستای معیشت مردم

معاون رئیس جمهور با اشاره به بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی، گفت: طرحی وجود دارد که کانال آبرسانی به کانون ریزگردها را تا نهر منصوره و از آنجا به جراحی متصل کنیم تا آب به این مناطق برسد.
جزئیات بررسی طرح انتقال آب کارون به مارون و جراحی/ احیای 13 هزار هکتار از نخیلات شادگان در راستای معیشت مردم

View more posts from this author