جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس

جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس
عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را تشریح کرد و گفت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس آغاز شده و نهایتاً تا پنجشنبه هفته بعد خاتمه پیدا می‌کند.

جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را تشریح کرد و گفت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس آغاز شده و نهایتاً تا پنجشنبه هفته بعد خاتمه پیدا می‌کند.
جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس

View more posts from this author