جزء 3 تیم برتر مسابقات کبدی آسیا می‌شویم/ ایران و هند رقیب اصلی

جزء 3 تیم برتر مسابقات کبدی آسیا می‌شویم/ ایران و هند رقیب اصلی
سرمربی تیم ملی کبدی ژاپن گفت: به طور قطع قهرمان نمی‌شویم اما می‌توانیم جزء سه تیم برتر این دوره از مسابقات خواهیم بود.

جزء 3 تیم برتر مسابقات کبدی آسیا می‌شویم/ ایران و هند رقیب اصلی

سرمربی تیم ملی کبدی ژاپن گفت: به طور قطع قهرمان نمی‌شویم اما می‌توانیم جزء سه تیم برتر این دوره از مسابقات خواهیم بود.
جزء 3 تیم برتر مسابقات کبدی آسیا می‌شویم/ ایران و هند رقیب اصلی

View more posts from this author