جریمه نقدی تیم ارژن به‌سبب تخلف هواداران

جریمه نقدی تیم ارژن به‌سبب تخلف هواداران
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم ارژن را به دلیل تخلف هوادارانش در دیدار برابر نماینده قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

جریمه نقدی تیم ارژن به‌سبب تخلف هواداران

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم ارژن را به دلیل تخلف هوادارانش در دیدار برابر نماینده قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
جریمه نقدی تیم ارژن به‌سبب تخلف هواداران

View more posts from this author