جریمه نقدی بازیکنان و کادر فنی گیتی‌پسند/ برکناری سرمربی و مربی تیم

جریمه نقدی بازیکنان و کادر فنی گیتی‌پسند/ برکناری سرمربی و مربی تیم
در جلسه فوق‌العاده هیأت‌مدیره گیتی‌پسند مصوب شد علیرضا افضل و احمد باغبان‌باشی برکنار و همچنین 5 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم گیتی‌پسند کسر شود.

جریمه نقدی بازیکنان و کادر فنی گیتی‌پسند/ برکناری سرمربی و مربی تیم

در جلسه فوق‌العاده هیأت‌مدیره گیتی‌پسند مصوب شد علیرضا افضل و احمد باغبان‌باشی برکنار و همچنین 5 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم گیتی‌پسند کسر شود.
جریمه نقدی بازیکنان و کادر فنی گیتی‌پسند/ برکناری سرمربی و مربی تیم

View more posts from this author