جریان نفاق به دنبال تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی است

جریان نفاق به دنبال تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی است
امام جمعه ایلام گفت: جریان نفاق و دنباله‌های فتنه 88 و 96 درصدد تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌هم با پشتیبانی دشمنان تابلودار و کینه‌توز است.

جریان نفاق به دنبال تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی است

امام جمعه ایلام گفت: جریان نفاق و دنباله‌های فتنه 88 و 96 درصدد تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌هم با پشتیبانی دشمنان تابلودار و کینه‌توز است.
جریان نفاق به دنبال تضعیف دولت و متهم کردن نظام به ناکارآمدی است

View more posts from this author