جذب 41 هزار هنرآموز و استادکار در کشور ضروری است

جذب 41 هزار هنرآموز و استادکار در کشور ضروری است
مدی کل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت: با استقرار پایه دوازدهم در هنرستان‌های کشور از سال تحصیلی آینده آموزش و پرورش به 41 هزار هنر آموز و استاد کار نیازمند است که از این تعداد 25 هزار استادکار و 16 هزار نفر نیز هنرآموز هستند.

جذب 41 هزار هنرآموز و استادکار در کشور ضروری است

مدی کل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت: با استقرار پایه دوازدهم در هنرستان‌های کشور از سال تحصیلی آینده آموزش و پرورش به 41 هزار هنر آموز و استاد کار نیازمند است که از این تعداد 25 هزار استادکار و 16 هزار نفر نیز هنرآموز هستند.
جذب 41 هزار هنرآموز و استادکار در کشور ضروری است

View more posts from this author