جذب نیروی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان/ کیفیت درمان در استان‌های همجوار بالاتر از هرمزگان است

جذب نیروی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان/ کیفیت درمان در استان‌های همجوار بالاتر از هرمزگان است
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: باید نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی تامین شده و در استان ماندگار شوند.

جذب نیروی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان/ کیفیت درمان در استان‌های همجوار بالاتر از هرمزگان است

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: باید نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی تامین شده و در استان ماندگار شوند.
جذب نیروی ماندگار در حوزه بهداشت و درمان/ کیفیت درمان در استان‌های همجوار بالاتر از هرمزگان است

View more posts from this author