جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی برای تحول در تیراندازی با کمان قم

جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی برای تحول در تیراندازی با کمان قم
دبیر هیأت تیراندازی با کمان استان قم از برنامه‌ریزی هیأت ترویج رشته تیر و کمان و همچنین اهتمام جدی برای جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی خبر داد.

جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی برای تحول در تیراندازی با کمان قم

دبیر هیأت تیراندازی با کمان استان قم از برنامه‌ریزی هیأت ترویج رشته تیر و کمان و همچنین اهتمام جدی برای جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی خبر داد.
جذب نیروهای با استعداد و نخبه بومی برای تحول در تیراندازی با کمان قم

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author