جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد/ دشمنان برای شکست دادن ما لباس دین به تن کرده‌اند

جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد/ دشمنان برای شکست دادن ما لباس دین به تن کرده‌اند
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد، گفت: مستکبران همواره دشمن جبهه مقاومت هستند و رزمندگان این جبهه با وجود تجهیزات کم نظامی، در برابرکسانی که می خواهند اسلام جدید درست کنند ایستادگی می‌کنند.

جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد/ دشمنان برای شکست دادن ما لباس دین به تن کرده‌اند

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد، گفت: مستکبران همواره دشمن جبهه مقاومت هستند و رزمندگان این جبهه با وجود تجهیزات کم نظامی، در برابرکسانی که می خواهند اسلام جدید درست کنند ایستادگی می‌کنند.
جبهه مقاومت به گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد/ دشمنان برای شکست دادن ما لباس دین به تن کرده‌اند

View more posts from this author