جبران کاهش 20 درصدی بارش‌ها نیازمند مصرف صحیح مردم است/ خشکسالی فرصتی برای کشور است

جبران کاهش 20 درصدی بارش‌ها نیازمند مصرف صحیح مردم است/ خشکسالی فرصتی برای کشور است
وزیر نیرو با اشاره به اینکه میزان بارش‌ها در مجموع 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت، گفت: مردم باید با مصرف صحیح در زمستان و تابستان به تحقق وضعیت آبی مناسب در کشور کمک کنند.

جبران کاهش 20 درصدی بارش‌ها نیازمند مصرف صحیح مردم است/ خشکسالی فرصتی برای کشور است

وزیر نیرو با اشاره به اینکه میزان بارش‌ها در مجموع 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت، گفت: مردم باید با مصرف صحیح در زمستان و تابستان به تحقق وضعیت آبی مناسب در کشور کمک کنند.
جبران کاهش 20 درصدی بارش‌ها نیازمند مصرف صحیح مردم است/ خشکسالی فرصتی برای کشور است

View more posts from this author