جای خالی کتاب در دیوار مهربانی/ هدیه کتاب بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است

جای خالی کتاب در دیوار مهربانی/ هدیه کتاب بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است
شاعر و طنزپرداز معاصر با اشاره به جای خالی کتاب در دیوار مهربانی، گفت: عدم نگهداری کتاب در قفسه‌ها و هدیه آن به نیازمندان بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه است.

جای خالی کتاب در دیوار مهربانی/ هدیه کتاب بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است

شاعر و طنزپرداز معاصر با اشاره به جای خالی کتاب در دیوار مهربانی، گفت: عدم نگهداری کتاب در قفسه‌ها و هدیه آن به نیازمندان بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه است.
جای خالی کتاب در دیوار مهربانی/ هدیه کتاب بستری مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است

View more posts from this author