جایی برای تعزیه‌خوانان خمین نیست

جایی برای تعزیه‌خوانان خمین نیست
تعزیه هنری ایرانی و مادر هنرهاست که در ایران قدمتی چند صد ساله دارد و استان مرکزی با سابقه‌ای 400 ساله قطب تعزیه در کشور است اما امروز تعزیه‌خوانان با نبود مکانی برای اجرا مواجه هستند.

جایی برای تعزیه‌خوانان خمین نیست

تعزیه هنری ایرانی و مادر هنرهاست که در ایران قدمتی چند صد ساله دارد و استان مرکزی با سابقه‌ای 400 ساله قطب تعزیه در کشور است اما امروز تعزیه‌خوانان با نبود مکانی برای اجرا مواجه هستند.
جایی برای تعزیه‌خوانان خمین نیست

View more posts from this author