جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود/ هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بیاید

جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود/ هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بیاید
هنرمند موسیقی کشورمان گفت: امروز باید جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود و هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بیاید.

جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود/ هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بیاید

هنرمند موسیقی کشورمان گفت: امروز باید جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود و هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بیاید.
جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در جامعه تبیین شود/ هنر به کمک ترویج سیره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بیاید

View more posts from this author