جانباختگان نفت‌کش سانچی شهدای خدمت هستند/ موظف به رفع مشکلات خانواده‌های شهید نفت‌کش سانچی هستیم

جانباختگان نفت‌کش سانچی شهدای خدمت هستند/ موظف به رفع مشکلات خانواده‌های شهید نفت‌کش سانچی هستیم
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جانباختگان نفت‌کش سانچی همانند سایر شهدایی که در راه وطن شهید شدند، در راه کشور به شهادت رسیدند و هر گامی که برداشته‌اند جزو افتخارات این شهداست.

جانباختگان نفت‌کش سانچی شهدای خدمت هستند/ موظف به رفع مشکلات خانواده‌های شهید نفت‌کش سانچی هستیم

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جانباختگان نفت‌کش سانچی همانند سایر شهدایی که در راه وطن شهید شدند، در راه کشور به شهادت رسیدند و هر گامی که برداشته‌اند جزو افتخارات این شهداست.
جانباختگان نفت‌کش سانچی شهدای خدمت هستند/ موظف به رفع مشکلات خانواده‌های شهید نفت‌کش سانچی هستیم

View more posts from this author