جانباختگان نفت‌کش ایرانی با شهدا هم‌نشین خواهند شد

جانباختگان نفت‌کش ایرانی با شهدا هم‌نشین خواهند شد
یکی از اساتید حوزه علمیه قم گفت: افرادی که در مسیر خدمت به مردم و اسلام و در زمان انجام مأموریت در آتش سوخته و در آب غرق شدند در دنیای آخرت با شهدا هم‌نشین خواهند شد.

جانباختگان نفت‌کش ایرانی با شهدا هم‌نشین خواهند شد

یکی از اساتید حوزه علمیه قم گفت: افرادی که در مسیر خدمت به مردم و اسلام و در زمان انجام مأموریت در آتش سوخته و در آب غرق شدند در دنیای آخرت با شهدا هم‌نشین خواهند شد.
جانباختگان نفت‌کش ایرانی با شهدا هم‌نشین خواهند شد

View more posts from this author