جام تختی فرصت کسب نخستین مدال سال 2018 برای کشتی قم است

جام تختی فرصت کسب نخستین مدال سال 2018 برای کشتی قم است
رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: جام بین‌المللی تختی با حضور دو ملی‌پوش فرنگی‌کار فرصت کسب نخستین مدال‌ بین‌المللی سال 2018 برای کشتی قم است.

جام تختی فرصت کسب نخستین مدال سال 2018 برای کشتی قم است

رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: جام بین‌المللی تختی با حضور دو ملی‌پوش فرنگی‌کار فرصت کسب نخستین مدال‌ بین‌المللی سال 2018 برای کشتی قم است.
جام تختی فرصت کسب نخستین مدال سال 2018 برای کشتی قم است

View more posts from this author