جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه اسلامی نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است.

جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه اسلامی نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است.
جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

View more posts from this author