جامعه نیازمند بازگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است/ ضرورت پرهیز از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال

جامعه نیازمند بازگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است/ ضرورت پرهیز از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: در شرایط کنونی جامعه اسلامی نیازمند برگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است چراکه باید از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال دور شویم تا بتوانیم جامعه را به سمت اهداف مورد نظر حرکت دهیم.

جامعه نیازمند بازگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است/ ضرورت پرهیز از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: در شرایط کنونی جامعه اسلامی نیازمند برگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است چراکه باید از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال دور شویم تا بتوانیم جامعه را به سمت اهداف مورد نظر حرکت دهیم.
جامعه نیازمند بازگشت به مسیر اصلی انقلاب اسلامی است/ ضرورت پرهیز از اشرافی‌گری و نگاه‌های لیبرال

View more posts from this author