جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند

جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند
فرماندار قزوین گفت: جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند و این وظیفه مسئولان را در خدمت‌رسانی سنگین‌تر کرده است.

جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند

فرماندار قزوین گفت: جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند و این وظیفه مسئولان را در خدمت‌رسانی سنگین‌تر کرده است.
جامعه عشایری در اقتصاد و تولید نقش عمده‌ای دارند

View more posts from this author