جاده اصلی محور ایلام ـ مهران زیر بار ترافیک رفت

جاده اصلی محور ایلام ـ مهران زیر بار ترافیک رفت
استاندار ایلام گفت: جاده اصلی محور ایلام ـ مهران در مسیر قبل از پل کنجانچم از سمت ایلام زیر بار ترافیک رفت.

جاده اصلی محور ایلام ـ مهران زیر بار ترافیک رفت

استاندار ایلام گفت: جاده اصلی محور ایلام ـ مهران در مسیر قبل از پل کنجانچم از سمت ایلام زیر بار ترافیک رفت.
جاده اصلی محور ایلام ـ مهران زیر بار ترافیک رفت

View more posts from this author