جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد

جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شده است.

جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شده است.
جاده‌های 30 روستا در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد

View more posts from this author