جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضیعت مناسبی دارند

جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضیعت مناسبی دارند
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه طرح یک‌طرفه شدن مسیر مهران به سمت ایلام تا اطلاع ثانوی برقرار است، گفت: جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضعیت مناسبی دارند.

جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضیعت مناسبی دارند

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه طرح یک‌طرفه شدن مسیر مهران به سمت ایلام تا اطلاع ثانوی برقرار است، گفت: جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضعیت مناسبی دارند.
جاده‌های منتهی به مرزهای سه‌گانه کشور وضیعت مناسبی دارند

View more posts from this author