جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در کشور

جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در کشور
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران از جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در 10 ماهه امسال در سطح کشور خبر داد.

جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در کشور

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران از جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در 10 ماهه امسال در سطح کشور خبر داد.
جابجایی 400 میلیون مرسوله پستی در کشور

View more posts from this author