ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است

ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است
همسر سردار شهید اسکندری گفت: اعتقاد داریم ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است.

ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است

همسر سردار شهید اسکندری گفت: اعتقاد داریم ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است.
ثمره خون شهدای مدافع حرم نابودی اسرائیل است

View more posts from this author