ثبت 56 طرح و واحد تولیدی خراسان‌جنوبی در سامانه بهینه‌یاب

ثبت 56 طرح و واحد تولیدی خراسان‌جنوبی در سامانه بهینه‌یاب
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شناسایی واحدهای مشکل‌دار سامانه بهینه‌یاب را راه‌اندازی کرده و تاکنون در استان حدود 56 طرح و واحد در این سامانه ثبت‌ شده است.

ثبت 56 طرح و واحد تولیدی خراسان‌جنوبی در سامانه بهینه‌یاب

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شناسایی واحدهای مشکل‌دار سامانه بهینه‌یاب را راه‌اندازی کرده و تاکنون در استان حدود 56 طرح و واحد در این سامانه ثبت‌ شده است.
ثبت 56 طرح و واحد تولیدی خراسان‌جنوبی در سامانه بهینه‌یاب

سپهر نیوز

View more posts from this author