ثبت 4 اثر تاریخی جهرم در فهرست آثار ملی

ثبت 4 اثر تاریخی جهرم در فهرست آثار ملی
با ثبت چهار اثر تاریخی شهرستان جهرم در فهرست آثار ملی شمار آثار تاریخی این شهرستان نزدیک به 68 اثر رسید.

ثبت 4 اثر تاریخی جهرم در فهرست آثار ملی

با ثبت چهار اثر تاریخی شهرستان جهرم در فهرست آثار ملی شمار آثار تاریخی این شهرستان نزدیک به 68 اثر رسید.
ثبت 4 اثر تاریخی جهرم در فهرست آثار ملی

View more posts from this author