ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند

ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: امروز از مرز ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال که از حدود دو سال پیش شروع شده است، عبور کردیم.

ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: امروز از مرز ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال که از حدود دو سال پیش شروع شده است، عبور کردیم.
ثبت 30 میلیون کارت ملی هوشمند

View more posts from this author