ثبت 220 سند رقبه موقوفات در گلوگاه/ ضرورت توجه به وقف براساس نیاز روز

ثبت 220 سند رقبه موقوفات در گلوگاه/ ضرورت توجه به وقف براساس نیاز روز
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلوگاه گفت: تاکنون 220 سند رقبه موقوفات شامل 48 موقوفه و اماکن مذهبی به مساحت بیش از 4 میلیون و 168 هزار مترمربع در این شهرستان به ثبت رسیده است.

ثبت 220 سند رقبه موقوفات در گلوگاه/ ضرورت توجه به وقف براساس نیاز روز

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلوگاه گفت: تاکنون 220 سند رقبه موقوفات شامل 48 موقوفه و اماکن مذهبی به مساحت بیش از 4 میلیون و 168 هزار مترمربع در این شهرستان به ثبت رسیده است.
ثبت 220 سند رقبه موقوفات در گلوگاه/ ضرورت توجه به وقف براساس نیاز روز

View more posts from this author