ثبت‌نام پذیرش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تمدید شد

ثبت‌نام پذیرش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تمدید شد
پذیرش طلاب در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مقطع کارشناسی سال 97 – 98 تا پنجم بهمن ماه تمدید شد.

ثبت‌نام پذیرش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تمدید شد

پذیرش طلاب در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مقطع کارشناسی سال 97 – 98 تا پنجم بهمن ماه تمدید شد.
ثبت‌نام پذیرش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تمدید شد

View more posts from this author