ثبات قیمت لوازم‌خانگی در بازار/ کسادی بازار بر نوسانات دلار غلبه کرد

ثبات قیمت لوازم‌خانگی در بازار/ کسادی بازار بر نوسانات دلار غلبه کرد
رئیس صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت دلار به علت رکود بازار تأثیر چندانی بر قیمت لوازم‌ خانگی نداشت و به دلیل کسادی بازار فروش چندانی صورت نمی‌گیرد.

ثبات قیمت لوازم‌خانگی در بازار/ کسادی بازار بر نوسانات دلار غلبه کرد

رئیس صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت دلار به علت رکود بازار تأثیر چندانی بر قیمت لوازم‌ خانگی نداشت و به دلیل کسادی بازار فروش چندانی صورت نمی‌گیرد.
ثبات قیمت لوازم‌خانگی در بازار/ کسادی بازار بر نوسانات دلار غلبه کرد

View more posts from this author