تیم والیبال شهرداری تبریز بعد از 2 باخت خانگی به خود آمد

تیم والیبال شهرداری تبریز بعد از 2 باخت خانگی به خود آمد
سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: بازیکنانم بعد از دو باخت خانگی به خود آمدند.

تیم والیبال شهرداری تبریز بعد از 2 باخت خانگی به خود آمد

سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: بازیکنانم بعد از دو باخت خانگی به خود آمدند.
تیم والیبال شهرداری تبریز بعد از 2 باخت خانگی به خود آمد

View more posts from this author