تیم والیبال ساری 21 از همراهی تماشاگرانش محروم شد

تیم والیبال ساری 21 از همراهی تماشاگرانش محروم شد
سازمان لیگ فدراسیون والیبال تیم ساری 21 را تا اطلاع ثانوی از همراهی تماشاگرانش محروم کرد.

تیم والیبال ساری 21 از همراهی تماشاگرانش محروم شد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال تیم ساری 21 را تا اطلاع ثانوی از همراهی تماشاگرانش محروم کرد.
تیم والیبال ساری 21 از همراهی تماشاگرانش محروم شد

View more posts from this author