تیم بسکتبال بیرجند بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد

تیم بسکتبال بیرجند بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد
رئیس هیأت بسکتبال خراسان جنوبی گفت: تیم شهرستان بیرجند بر سکوی نخست مسابقات چهارجانبه بسکتبال استان ایستاد.

تیم بسکتبال بیرجند بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد

رئیس هیأت بسکتبال خراسان جنوبی گفت: تیم شهرستان بیرجند بر سکوی نخست مسابقات چهارجانبه بسکتبال استان ایستاد.
تیم بسکتبال بیرجند بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد

View more posts from this author