تیم اقتصادی جدید موفق‌تر از دولت قبل عمل کند/ کشور در اقتصاد به اجماع کلی نرسیده است

تیم اقتصادی جدید موفق‌تر از دولت قبل عمل کند/ کشور در اقتصاد به اجماع کلی نرسیده است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: چینش تیم اقتصادی در دولت دوازدهم بسیار بهتر از دولت یازدهم است و امیدواریم تیم اقتصادی در دولت دوازدهم موفق‌تر عمل کند.

تیم اقتصادی جدید موفق‌تر از دولت قبل عمل کند/ کشور در اقتصاد به اجماع کلی نرسیده است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: چینش تیم اقتصادی در دولت دوازدهم بسیار بهتر از دولت یازدهم است و امیدواریم تیم اقتصادی در دولت دوازدهم موفق‌تر عمل کند.
تیم اقتصادی جدید موفق‌تر از دولت قبل عمل کند/ کشور در اقتصاد به اجماع کلی نرسیده است

View more posts from this author