تیراندازی خونین به 4 زن در باغ فردوس کرمانشاه/ قاتل عموی مقتولان است

تیراندازی خونین به 4 زن در باغ فردوس کرمانشاه/ قاتل عموی مقتولان است
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به تیراندازی و قتل 4 زن در باغ فردوس، گفت: قاتل عموی مقتولان است.

تیراندازی خونین به 4 زن در باغ فردوس کرمانشاه/ قاتل عموی مقتولان است

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به تیراندازی و قتل 4 زن در باغ فردوس، گفت: قاتل عموی مقتولان است.
تیراندازی خونین به 4 زن در باغ فردوس کرمانشاه/ قاتل عموی مقتولان است

View more posts from this author