تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست

تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست.

تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست.
تک‌نرخی ماندن تورم در سال آینده ممکن نیست

View more posts from this author