تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد

تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد
فرماندار سیمرغ با تأکید بر اینکه تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد، گفت: قاچاق کالا به اقتصاد کشور به‌ویژه بحث تولید ضربه وارد می‌کند.

تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد

فرماندار سیمرغ با تأکید بر اینکه تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد، گفت: قاچاق کالا به اقتصاد کشور به‌ویژه بحث تولید ضربه وارد می‌کند.
تک‌محور عمل کردن در زمینه قاچاق کالا و ارز نتیجه نمی‌دهد

View more posts from this author