تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس

تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس
رئیس شورای اسلامی شهر قدس از تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس خبر داد.

تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس

رئیس شورای اسلامی شهر قدس از تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس خبر داد.
تکمیل کانال زرنان‌ با استفاده از لوله‌های فایبرگلاس

عرفان دینی

View more posts from this author