تکمیل پایانه خارجی و اجرای طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه لارستان

تکمیل پایانه خارجی و اجرای طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه لارستان
نماینده مردم لارستان در مجلس تکمیل پروژه ساختمان پایانه خارجی فرودگاه این شهرستان را خواست عمومی و مسافران دانست و گفت: با توجه به افزایش پروازها باید طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی در فرودگاه لارستان هرچه سریع‌تر انجام شود.

تکمیل پایانه خارجی و اجرای طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه لارستان

نماینده مردم لارستان در مجلس تکمیل پروژه ساختمان پایانه خارجی فرودگاه این شهرستان را خواست عمومی و مسافران دانست و گفت: با توجه به افزایش پروازها باید طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی در فرودگاه لارستان هرچه سریع‌تر انجام شود.
تکمیل پایانه خارجی و اجرای طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه لارستان

View more posts from this author