تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور در گروی 750 هزار میلیارد تومان اعتبار

View more posts from this author