تکمیل بیشتر پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی تا پایان دولت دوازدهم

تکمیل بیشتر پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی تا پایان دولت دوازدهم
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان گفت: تلاش دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی است و تا پایان دولت دوازدهم شاهد تکمیل بخش عمده‌ای از پروژه‌های ورزشی کشور خواهیم بود.

تکمیل بیشتر پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی تا پایان دولت دوازدهم

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان گفت: تلاش دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی است و تا پایان دولت دوازدهم شاهد تکمیل بخش عمده‌ای از پروژه‌های ورزشی کشور خواهیم بود.
تکمیل بیشتر پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی تا پایان دولت دوازدهم

View more posts from this author