تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ادارات است/ سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود

تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ادارات است/ سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود، گفت: مدیران باید بدانند که تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ما بوده و نظام اداری باید در خدمت ارباب‌رجوع علی‌الخصوص خانواده شهدا باشند.

تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ادارات است/ سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود، گفت: مدیران باید بدانند که تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ما بوده و نظام اداری باید در خدمت ارباب‌رجوع علی‌الخصوص خانواده شهدا باشند.
تکریم ارباب‌رجوع وظیفه اصلی ادارات است/ سیستم‌های بازرسی فعال‌تر شود

View more posts from this author